Adresa:
Okresní sdružení České unie sportu Karviná, z. s.
Univerzitní nám. 242
733 01 Karviná-Fryštát
Telefony:
pevná linka: 552 302 895
mobil O2: 721 109 118
mobil T-Mobile: 604 606 958
Číslo registrace:
VS/1-21629/93-R
Datum registrace:
13.8.1993
IČ:
00436038
DIČ:
 
Kód:
CZ 0813
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
3034-791/0100

Dokumenty ČUS

2022


2021

20.12.
word doc Usnesení z jednání Valné hromady konané 11. listopadu 2021

2020


6.10.

Nouzový stav a sport od 5.10.2020

02.10.2020
Obecné informace
Od pondělí 5.10.2020 se Česká republika opět ocitne v nouzovém stavu. Vláda vydala krizové opatření omezující shromažďování lidí – maximálně 10 osob ve vnitřních prostorách a max. 20 lidí venku. Organizovaný soutěžní sport a příprava na soutěže dostaly výjimku až do 130 osob.

Obecné omezení počtu osob na 10 uvnitř a 20 venku

Ve středu 30.9.2020 odhlasovala Vláda ČR vyhlášení nouzového stavu pro celou Českou republiku. Ten vstupuje v platnost v pondělí 5.10.2020 – zároveň s ním začne také platit krizové opatření č. 958. Vláda v něm s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod. zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorách staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorách. Výjimku mají členové domácnosti, výkon povolání a další obdobné činnosti.

Výjimka pro sport: až 130 osob

Sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy se mohou konat tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Česká unie sportu vydala v návaznosti na výše zmíněné usnesení vlády Výkladové stanovisko, které zpracoval JUDr. Daniel Viduna, LL.M. Z předmětného omezení vyplývá, že se výjimka pro sport týká výhradně akcí (vnitřních i venkovních) konaných v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy (zápasy, závody, turnaje), jakož i přípravy sportovců na takové akce (tréninkové jednotky). Jedná pouze o sportovce a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích (typicky např realizační tým, pořadatelé, delegáti, nezbytný technický personál, zdravotnická služba apod.) a osob zajišťujících zpravodajství (např. noviny, televize apod.). Zcela zakázána je tedy přítomnost diváků.

Veškerá ostatní sportovní činnost nesplňující shora uvedené parametry – pak spadá pod bod I. Usnesení Vlády ČR č. 958, který stanovuje limity 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí. Jedná se zejména tedy zejména o volnočasový sport (např. skupina lidí, kteří si chodí pravidelně zahrát fotbal tzv. pro radost).


Definice akcí organizovaných sportovními svazy

Stěžejní otázkou je tedy podle České unie sportu výklad pojmu sportovní svaz. S přihlédnutím k obecnému chápání a užívání tohoto pojmu ve sportovním prostředí lze dle JUDr. Viduny za sportovní svaz považovat nepochybně tzv. národní sportovní svaz, tedy sportovní organizaci disponující autoritou pro dané sportovní odvětví na území ČR. Z výkladového stanoviska vyplývá, že za sportovní svazy NELZE dle současného znění Usnesení č. 958 považovat např. Českou obec sokolskou ani Českou unii sportu (příp. KO ČUS, OS ČUS). Vyloučeny jsou pak nepochybně i soutěže pořádané ze strany klubů (klubové turnaje, závody apod.).

Výkladový problém pak může nastat také v případě, kdy se jedná o kombinovanou sportovní činnost, tedy v případě, že část členů klubu (spolku) se i přes společné tréninkové jednotky účastní svazových soutěží. V takových případech lze doporučit buď rozdělit sportovce do skupin na aktivně soutěžící sportovce (režim až 130 osob) a hobby sportovce (režim 10/20 osob) nebo při nerozdělení postupovat podle přísnějšího režimu (10/20 osob).

Z hlediska povinnosti použití ochrany dýchacích cest platí dosavadní pravidla stanovená Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2020, tedy plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, kdy sportovci mají výjimku při výkonu sportovní činnosti. Sport v rámci středisek volného času je spolu s ostatními aktivitami těchto středisek zakázán od 5.10.2020 na základě nařízení krajské hygienické stanice Praha č. 15/2020.


Rekapitulace výkladu ČUS

  1. Jednání spolkových orgánů není za současné textace vyňato ze zákazu dle bodu I. Usnesení č. 958. Platí tedy limity 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí.
  2. Je vyhlášen zákaz pro sportovní akce nad stanovený počet 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí, nespadají-li do výjimky dle bodu II. odst. 2 Usnesení č. 958 (viz následující odstavec).
  3. Pro sportovní akce konané výhradně v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, jakož i pro tréninkovou přípravu na takové akce platí limit pro vnitřní i venkovní akce ve výši 130 osob.
  4. Za sportovní svazy nelze dle současného znění Usnesení č. 958 považovat např. Českou obec sokolskou, ČUS (příp. KO ČUS, OS ČUS).
  5. Z hlediska povinnosti použití ochrany dýchacích cest platí dosavadní pravidla stanovená Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN.
zpracovala Ing. Pavla Šrůtová
zdroje:


6.10.
21.09.2020

Dotační výzva MŮJ KLUB 2021 je zveřejněna!

Dotace a příspěvky

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2021. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 15. října do 9. listopadu 2020.

Účelem dotační výzvy MŮJ KLUB 2021 je podpora:
  • sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let,
  • zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce SK/TJ realizujících sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let.

Novinkou je zrušení minimálního požadovaného počtu členů. NSA také navýšila poskytovanou částku na jednotlivé kategorie sportovců. Účelem výzvy na rozdíl od posledních let NENÍ zabezpečení provozu a údržby sportovních zařízení. NSA zatím plánuje vypsat na údržbu samostatnou výzvu.

Lhůta pro podání žádostí na program Můj klub 2021 je stanovena od 15. října do 9. listopadu 2020. Funkcionalita podávání žádostí bude aktivována v novém prostředí Rejstříku sportu, který umožní přímé propojení evidovaných údajů o sportovní organizaci a sportovcích s žádostí o dotaci.

NSA upozorňuje, že je v současné chvíli důležité, aby představitelé klubů aktualizovali údaje o evidovaných sportovcích v Rejstříku sportu.

Česká unie sportu proto vytvořila pro členské tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které využívají informační systém IS ČUS k evidenci členské základny, novou funkcionalitu – tlačítko „Export rejstřík“. Kluby si tak mohou jednoduše vyexportovat soubor s daty o sportovcích a trenérech bez nutnosti dalších úprav.

Žluté tlačítko „Export rejstřík“ naleznete po přihlášení do IS ČUS v sekci Členové či Oddíly, vždy na konci stránky v pravém rohu. Vygenerovaný export obsahuje již pouze osoby pro platný rejstříkový zápis – to jest sportovce a trenéry, velikost členské základny v exportu tedy může být menší než je celkový počet členů v IS ČUS!

Po stažení souboru (formát *.csv) do počítače je třeba jej otevřít v programu Excel, uložit a teprve poté nahrát do Rejstříku! V případě potíží nás kontaktujte

Materiály ke stažení:

2018

14.11.
word doc Usnesení z jednání Valné hromady konané 14. listopadu 2018

2017

23.11.
word doc Usnesení z jednání Valné hromady konané 15. listopadu 2017

2016

3.11.
word doc Usnesení z jednání Valné hromady konané 19. října 2016


2015


2014

9.7.
word doc Usnesení z jednání Valné hromady konané 25.června 2014

2013

20.12.
word doc Usnesení z jednání Valné hromady konané 30.10.2013


3.6.
word doc Stanovy Okresního sdružení Českého svazu tělesné výchovy Karviná

2012

19.12.
word doc Usnesení z jednání Valné hromady konané 21.11.2012

2011

25.9.
word doc Usnesení z jednání Valné hromady konané 21.9.2011 a word doc Informace o valné hromadě konané 21.9.2011

2010

30.9.
word doc Usnesení z jednání Valné hromady konané 30.9.2010

2009

20.5.
pdf doc Usnesení z jednání Valné hromady konané 20.5.2009

Partneři