Adresa:
Okresní sdružení České unie sportu Karviná, z. s.
Univerzitní nám. 242
733 01 Karviná-Fryštát
Telefony:
pevná linka: 552 302 895
mobil O2: 721 109 118
mobil T-Mobile: 604 606 958
Číslo registrace:
VS/1-21629/93-R
Datum registrace:
13.8.1993
IČ:
00436038
DIČ:
 
Kód:
CZ 0813
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
3034-791/0100

Ekonomika

2021

Rozvaha 2020, Výkaz zisku a ztráty 2020

pdf doc Rozvaha 2020
pdf doc Výkaz zisku a ztráty 2020


2020

Rozvaha 2019, Výkaz zisku a ztráty 2019

pdf doc Rozvaha 2019
pdf doc Výkaz zisku a ztráty 2019


2019

Rozvaha 2018, Výkaz zisku a ztráty 2018

pdf doc Rozvaha 2018
pdf doc Výkaz zisku a ztráty 2018


2018

Rozvaha 2017, Výkaz zisku a ztráty 2017 a Výroční zpráva o činnosti 2017

pdf doc Rozvaha 2017
pdf doc Výkaz zisku a ztráty 2017
pdf doc Výroční zpráva o činnosti 2017


2016

Žádost "Investiční program 2017"

MŠMT na svých stránkách uveřejnilo výzvu na podávání žádostí na investiční program 133510 na rok 2017 http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2017-program-133510 a rozdělení investičních dotací ve 2. kole 2016 http://www.msmt.cz/sport-1/dotacni-program-133510-pro-rok-2016-2-kolo.
Žádosti o neinvestiční dotace z MŠMT - pr. VIII. - Organizace sportu ve sportovních klubech

Nově je vyhlášen tento program na období tří let tj. 2017-2019. V případě poskytnutí dotace však bude vyúčtování vždy ke konci každého kalendářního roku. Žádosti se budou podávat elektronicky pomocí nového portálu IS-SPORT, ve kterém je žadatel povinen se zaregistrovat na této adrese. Po řádné registraci odbržíte email s uživatelským jménem a heslem. Následně vypíšete žádost pro zařazení do dotačního řízení odboru sportu MŠMT.
Další informace naleznete na http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019.
MŠMT žádá všechny žadatele o shovívavost s elektronickým systémem IS-SPORT a doporučuje podávat žádosti od 7.11. a dál s tím, že v tomto týdnu se budou ladit záležitosti, které nešly otestovat ve zkušebním provozu. V případě nejasností kontaktujte OS ČUS Karviná na emailu: cuskarvina@seznam.cz.

word docProgram+VIII_161103.docx


Žádosti o neinvestiční dotace pr. IV na rok 2017 - Údržba a provoz tělovýchovných zařízení

Žádosti se podávají prostřednictvím SCS OS ČUS Karviná nejpozději do 15.11.2016
- víceúčelové zařízení na formulářích ČUS
- jednoúčelová zařízení na svazových formulářích : FAČR, Česká jezdecká federace, Český svaz kanoistů, z.s., Český svaz orientačních sportů.

Přílohy - pouze ČUS a FAČR. V případě potřeby jiného svazu nás kontaktujte.

zip archívzadost-CUS-IV-017-dokument-TJ.zip, ČUS
zip archívzadost-FACR-IV-017-dokument-TJ.zip, FAČR


Žádost "Investiční program 2017"

MŠMT na svých stránkách uveřejnilo výzvu na podávání žádostí na investiční program 133510 na rok 2017 http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2017-program-133510 a rozdělení investičních dotací ve 2. kole 2016 http://www.msmt.cz/sport-1/dotacni-program-133510-pro-rok-2016-2-kolo.
Zveřejnění účetní závěrky TJ-SK do Sbírky listin

Z důvodu změny zákona, kdy v roce 2015 schválil Parlament ČR zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vám tímto sdělujeme, že v přechodných ustanoveních velké novely zákona o účetnictví jsou uveřejněny lhůty pro zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy do Sbírky listin. V přílohach najdete sdělení ve věci zveřejnění účetní uzávěrky, dále zveřejňování účetních výkazů ve Sbírce listin v soudním spolkovém rejstříku a průvodní dopis, který případně posíláte spolu s CD s nahranými výkazy na příslušný soud. V našem kraji je to na adresu příslušného Krajského soudu:

Krajský soud Ostrava
Spolkový rejstřík
Havlíčkovo nábřeží 1835/34
728 81 Ostrava

Pro osoby zapsané ve veřejném rejstříku, které splňují podmínky malé a mikro účetní jednotky (§ 1b odst. 1. a 2. ZoÚ) a které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem (mezi které většina SK-TJ zpravidla patří), umožňuje novela zákona o účetnictví, aby neukládali do sbírky listin výkaz zisků a ztrát (§ 21a odst. 9. ZoÚ). Povinnost spolků sestavit účetní závěrku a zveřejnit ostatní výkazy účetní závěrky dle § 21a odst. 4. a v rozsahu dle § 18 ZoÚ však tímto není dotčena.
V případě, že SK-TJ bude potřebovat ve výše uvedené věci výpomoc, může se obrátit na OS ČUS Karviná.

word docZveřejnění účetní závěrky
pdf docvzor průvodního dopisu
Zveřejňování účetních výkazů ve Sbírce listin v soudním spolkovém rejstříku

2015

Žádost o dotaci pr. VIII na rok 2016 pro SK-TJ

Vyzýváme všechny spolky, které splňují uvedené podmínky stanovené MŠMT (viz dodatek č. 1), aby zažádaly o dotaci z nově upraveného programu VIII. ve stanoveném termínu 13.listopadu 2015. V rozpočtu MŠMT na rok 2016 je určená částka na tento projekt ve výši 500 mil. Kč. Jistě všichni potřebujete pro děti a mládež sportovní vybavení, výstroj a finance na úhradu trenérů, cvičitelů, asistentů, kteří se pravidelně podílejí na výchově mladých sportovců. Byla by chyba tento projekt nevyužít.

Nabízíme pomoc při sepsání žádosti, kompletaci dokumentů. Dostavte se na ČUS Karviná v předem dohodnutém termínu (průběžně, nejpozději však do 9.11.2015), vemte s sebou úředně ověřené stanovy Vaší TJ, úředně ověřenou smlouvu o zřízení běžného účtu, úředně ověřený zápis z volební VH, kde byl jmenovitě zvolen předseda spolku a členové výboru, dále fotokopii přidělení IČO. Termín Vaší návštěvy oznamte emailem. Následně se dohodnem na dalším postupu. V případě, že nebudete požadovat pomoc přes ČUS, prosíme Vás o informaci, že jste tuto žádost na MŠMT podali sami. Děkujeme za spolupráci.

Ing.Libor Dluhoš, v.r.
předseda ČUS Karviná
word docdodatek č. 1 - k vyhlášní programu
excel docformuláře žádostí

Dotační program Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016

Oproti roku 2015 tam je pár změn, například:
  • lhůta pro odesílání žádostí je pevně stanovena na 23. – 30. 11. 2015 (dříve zaslané žádosti musí být vyřazeny)
  • žádost musí být předložena na formulářích ( také se od loňska mírně liší) v listinné podobě a na CD, už nikoliv emailem
  • změna v osobních nákladech atp
Veškeré dokumenty budou k dispozici na webu.
V případě Vašich dotazů se obracejte na paní Bc. Ivanu Odstrčilíkovou, referenta pro dotační programy MSK
tel. 595 622 441, ivana.odstrcilikova@kr-moravskoslezsky.cz

zip archív Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 (všechny soubory)
 


word docpodmínky
word docpříloha 1 - smlouva
excel docpříloha 2 - žádost - obecná část
excel docpříloha 3 - rozpočet - projektová část
excel docpříloha 4 - nákladový rozpočet projektu
word docpříloha 5 - čestné prohlášení
excel docpříloha 6 - závěrečné hodnocení projektu
excel docpříloha 7 - závěrečné vyúčtování projektu
excel docpříloha 8 - závěrečné vyúčtování projektu - zdroje financování
excel docpříloha 9 - závěrečné vyúčtování projektu - přehled o úhradách
word docpříloha 10 - závěrečné vyúčtování projektu - oznámení o vrácení finančních prostředků
word docpříloha 11 - úřední záznam o osobním podání dokumentu

2014

Žádost TJ–SK o neinvestiční dotace pr. III pro rok 2015 podávané prostřednictvím ČUS

Nově vyhlášený program č. III umožňuje, aby prostřednictvím ČUS podaly žádost o dotaci pro účely stanovené tímto programem i sdružené TJ/SK, které vlastní nebo mají v nájmu víceúčelová sportovní zařízení (tzn., že provozují minimálně 2 sporty!).
Žádosti uplatňované prostřednictvím ČUS podávají sdružené TJ/SK, se všemi uvedenými přílohami, výhradně prostřednictvím územně příslušného Okresního sdružení ČUS co nejdříve, nejpozději do 4. září 2014.

zip archív Žádost TJ–SK o neinvestiční dotace pr. III pro rok 2015 podávané prostřednictvím ČUS
 


word doc Informace pro SK a TJ sdružené v ČUS - výzva dotace 2015 - Program III
 

word doc VZOR - Čestné prohlášení - podvojné účetnictví
 

excel doc Předběžný rozpočet - Přílohová tabulka SK/TJ - k žádosti o státní neinvestiční dotaci - program MŠMT č. III - Údržba a provoz sportovních zařízení
 

excel doc VZOR - Předběžný rozpočet - Přílohová tabulka SK/TJ - k žádosti o státní neinvestiční dotaci - program MŠMT č. III - Údržba a provoz sportovních zařízení
 

excel doc Tabulka MŠMT Program III - Údržba a provoz sportovních zařízení
 

excel doc VZOR - Tabulka MŠMT Program III - Údržba a provoz sportovních zařízení
 

word doc Žádost pro rok 2015 - Neinvestiční státní dotace pro SK/TJ - Program III
 

word doc VZOR - Žádost pro rok 2015 - Neinvestiční státní dotace pro SK/TJ - Program III
 

pdf doc VZOR - Spisová značka SK/TJ
 

Žádost TJ–SK o neinvestiční dotace pr. IV pro rok 2015 podávané prostřednictvím ČUS

Pozn.: Prostřednictvím ČUS mohou žádost o dotaci podat pouze TJ-SK, které provozují víceúčelové sportovní zařízení nebo více sportovních zařízení určená pro různá sportovní odvětví. TJ-SK, které mají o tuto dotaci zájem a splňují stanovené podmínky MŠMT /viz příloha info SK-TJ výzva dotace 2015 ČUS/ doručí požadované dokumenty na Servisní centrum sportu ČUS Karviná nejpozději do 4.9.2014.

zip archív Žádost TJ–SK o neinvestiční dotace pr. IV pro rok 2015 podávané prostřednictvím ČUS
 


word doc Informace pro SK a TJ sdružené v ČUS - výzva dotace 2015
 

word doc VZOR - Čestné prohlášení - podvojné účetnictví
 

excel doc Předběžný rozpočet - Přílohová tabulka SK/TJ - k žádosti o státní neinvestiční dotaci - program MŠMT č. IV - Údržba a provoz sportovních zařízení
 

excel doc VZOR - Předběžný rozpočet - Přílohová tabulka SK/TJ - k žádosti o státní neinvestiční dotaci - program MŠMT č. IV - Údržba a provoz sportovních zařízení
 

excel doc Tabulka MŠMT Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení
 

excel doc VZOR - Tabulka MŠMT Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení
 

word doc Žádost pro rok 2015 - Neinvestiční státní dotace pro SK/TJ
 

word doc VZOR - Žádost pro rok 2015 - Neinvestiční státní dotace pro SK/TJ
 

pdf doc VZOR - Spisová značka SK/TJ
 

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Partneři